PAREGENTAN CELEBRATION AT PRELACY

9. February, 2016NewsNo comments

Under the auspices of His Grace Bishop Meghrig Parikian a gathering took place at Prelacy on Sunday, February 7, 2016 after Divine Liturgy. He especially welcomed the newly settled and arriving families from war torn Syria, and offered them Prelacy’s support and assistance during these difficult times.

Bishop Parikian explained the meaning of the period of Great Lent in the Armenian Church, which begins with the Monday following the Eve of Great Lent, Paregentan, and continues to the Saturday preceding Holy Week.

The Prelacy through its churches across Canada has organized a Lenten Lecture series, which will focus on “The Year of the Service and Volunteerism” as proclaimed by His Holiness Aram I, Catholicos.

The lectures will begin on Wednesday, February 10 and continue to March 16.  For Peace Service, the Rest Service, the Sunrise Service and a listing of the topics and speakers, please contact your local churches.

Paradon 2016

9. February, 2016NewsNo comments

Հայեցի Դաստիարակութեան Խորհուրդի
Մանուկներու Փառատօնը՝ աւարտեց հինգերորդ տարին

Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի Հայեցի Դաստիարակու­թեան Խուրհուրդի կազմակերպութեամբ, Շաբաթ, Փետրուար 6, 2016-ին, «Հաճէթեան» Մարզասրահէն ներս տեղի ունեցաւ Մանուկներու Փառատօնը՝ 4-12 տարեկան երեխաներուն եւ պատանիներուն համար:

Փառատօնի տաղաւարներուն եւ աշխատանքներուն թեմաները կը կեդրոնանային հետեւեալ գլխաւոր Բարեկենդանի տօնին մասին եւ նկատի առնուած էին տաղանդի մրցանք, ձեռային զանազան աշխատանքներ եւ տաղաւարներ, դիմանկարներու ցուցադրութիւն եւ բարեկենդանի խաղեր

Հայեցի Դաստիարակու­թեան Խուրհուրդը մէկտեղ հաւաքած էր Մոնթրէալի Հայ Կեդրոնի համալիրէն ներս գործող կազմակերպութիւններն ու միութիւները, ինչպէս՝ ՀՄԸՄ-ի սկաուտները, ՀՅԴ Գանատայի Պատանեկան Միութիւնը, Համազգայինը, Սուրբ Յակոբ Շաբաթօրեայ եւ Կիրակնօրեայ դպրոցները, Ս. Գէորգ Կիրակնօրեայ դպրոցը եւ ՀՕՄ-ը:

Archives