Dznntian Badkam 2017

28. December, 2016NewsNo comments

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ

Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

✜  ✜   ✜

ԾՆՈՒՆԴԸ՝ ԼՐՈՒՄՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

«Եթէ Ես աշխարհ եկած չըլլայի…» (Յհ 15.22)

Յովհաննու Աւետարանին մէջ կը կարդանք վերոյիշեալ բառերը, որոնք մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի շրթներէն արտասանուած բառերն են եւ մեզ կը հրաւիրեն մտածելու, թէ՝ ի՞նչ կը պատահէր, եթէ Ան չգար աշխարհ։ Ի՞նչ կը պատահէր եթէ Ան չծնէր Բեթղեհեմի մէջ։ Ի՞նչ կը պատահէր եթէ Ան չպատգամէր ու չփոխանցէր աստուածային ճշմարիտ խօսքերը, եթէ Ան չարտասանէր Աստուծոյ կամքը բացատրող «Երանիները», եթէ Ան չքալէր ջուրի վրայ։ Ի՞նչ կը պատահէր եթէ Ան չբժշկէր հիւանդը, կոյրին տեսողութիւն չտար, խուլին՝ լսողութիւն, համրին՝ խօսելու եւ անդամալոյծին՝ քալելու կարողութիւն։ Ի՞նչ կը պատահէր եթէ Ան մեռելին յարութիւն չտար, եթէ Ան չխաչուէր, չթաղուէր եւ յարութիւն չառնէր, եթէ Ան Իր աշակերտներուն չուղարկէր աշխարհ՝ Իր ճշմարիտ վարդապետութիւնը քարոզելու։ Ի՞նչ կը պատահէր, ո՞ւր կ՚ըլլայինք մենք եւ ի՞նչպիսի աշխարհ կ՚ունենայինք։ Արդեօք տարբե՞ր կ՚ըլլար մարդկութիւնը, եթէ Ան աշխարհ չգար։

Հին Կտակարանի մարգարէները կը խօսին սպասուած Մեսիայի մը կամ  Փրկիչի մը ծնունդի մասին. ամէնէն վառ օրինակներէն մէկն է Միքիա մարգարէի բացատրութիւնը. «Իսկ դո՛ւն, ո՛վ Բեթղեհէ՛մ, Եփրաթա, թէպէտ Յուդայի հազարաւորներուն մէջ փոքր ես, քեզմէ՛ պիտի ելլէ Ինծի համար ա՛ն՝ որ Իսրայէլի  վրայ կառավարիչ պիտի ըլլայ. Անոր ծագումը վաղեմի, յաւիտենական օրերէն է» (Մք 5.2)։ Այո՛, եթէ Քրիստոսը չգար՝ Աստուծոյ խոստումը չէր իրականանար, եթէ Քրիստոսը չգար՝ աշխարհը կը շարունակէր մնալ խաւարի մէջ։ Եթէ Քրիստոսը չգար չէինք գիտնար, որ «Աստուած սէր է»։ Եթէ Քրիստոսը չգար՝ ոչ մէկ տարածութիւն չէր ըլլար մեղքի եւ մարդու միջեւ։ Եթէ Քրիստոսը չգար՝ չէինք ունենար «Աւետարան»՝ հաւատալու համար։ Եթէ Քրիստոսը չգար, ո՛չ ծնունդ եւ ո՛չ յարութիւն կ՚ըլլար։ Եթէ Քրիստոսը չգար՝ յոյս չէինք ունենար գերեզմանէն այն կողմ։ Եւ վերջապէս, եթէ Քրիստոսը չգար՝ կորստեան մատնուած կը մնայինք եւ չէինք ունենար Փրկիչ մը՝ մեզ մեղքերէն ազատագրող։

Կ՚արժէ այստեղ լսել հրեշտակի բարի լուրը՝ «Այսօր‚ Դաւիթի քաղաքին մէջ ձեր Փրկիչը ծնաւ‚ որ Օծեալ Տէրն է: Հետեւեալը ապացոյց ըլլայ ձեզի.- Հոն մանուկ մը պիտի գտնէք` խանձարուրով փաթթուած եւ մսուրի մէջ դրուած» (Ղկ 2.11-12)։ Այո՛, Յիսուսն Ինքը ըսաւ «եթէ աշխարհ եկած չըլլայի…», բայց փառք Աստուծոյ, որ Ան եկաւ…։ Պօղոս առաքեալը գեղեցօրէն բնութագրած է ըսելով. «Բայց հիմա յարմար ժամանակը հասած համարելով` Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին‚ որ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ ապրեցաւ» (Գղ 4.4)։

Այսօր կը տօնենք Ծնունդը Մեծ Բարերարին. Ան, որ ծնաւ աղքատիկ մսուրի մը մէջ, յարդէ անկողինին մէջ, խոտէ վերմակի տակ։ Աստուած ժամանակը հասած համարելով՝ ղրկեց Իր Միածին Որդին եւ Իր խոստումը կատարեց։ Երբ աշխարհը խաւարի եւ չարութեան մէջ ընկղմած էր, մարդը հեռացած էր Աստուծմէ, աստուածային ճշմարիտ պատկերը խաթարուած էր իր մէջ, չէր ճանաչնար սիրոյ Աստուածը, որ իր կեանքի Աղբիւրն էր եւ իր սրտի Կրակը։ Մէկ խօսքով՝ ո՛չ կանուխ էր եւ ո՛չ՝ ուշ. Աստուած կը պատրաստէր աշխարհը, Ան երբէք չմոռցաւ մարդուն, չլքեց անոր. ընդհակառակը՝ ճիշտ ժամանակի լրումին ուղարկեց Իր Միածին Որդին, որպէսզի աշխարհը վերածուի սիրոյ Աստուծոյ բնակարանի։ Այո՛, Յիսուս մանուկն էր Փրկիչը աշխարհի։ Դժբախտաբար, Անոր ծնունդի ժամանակ աշխարհը տեղ չունէր Իրեն համար. Ան ծնաւ անշուք «ախոռի» մէջ։ Ան դարձաւ կատարեալ մարդ՝ ամբողջապէս, որպէսզի մարդը աստուածանայ։ Ան Իր աստուածային բարձրունքէն խոնարհեցաւ, որպէսզի մարդը բարձրանայ եւ մօտենայ Աստուծոյ։ Ահաւասիկ՝ ծնունդը Հրաշքի. Հրաշք մը, որ երեսուներեք տարիներ քալեց, պատգամեց, բժշկեց եւ հրաշագործեց։ Ան եղաւ մանուկներու ճշմարիտ բարեկամը։ Ան եղաւ աշխարհի թշուառներու, վշտակիրներու, խեղճերու եւ հիւանդներու օգնականն ու մխիթարիչը։ Ան, ի վերջոյ, եղաւ մեղաւորներու եւ արհամարհուածներու ճշմարիտ կարեկիցը։

Հարց տանք մեք մեզ, թէ այսօր որքանո՞վ ուրախ է մարդը, որ Աստուծոյ Որդին՝ մեր բոլորին Փրկիչը, աշխարհ եկաւ։ Այսօրուան աշխարհի մէջ, Ծննդեան այս օրերուն նուէրներ կը փոխանակենք իրարու եւ ուրախութեամբ կը բանանք այդ նուէրները։ Որքանո՞վ մարդը կ՚անդրադառնայ, որ Աստուած ամենաթանկ նուէրը տուաւ մեզի, ո՛չ թէ մի փայլուն թուղթի մը մէջ եւ գոյնզգոյն ժապաւէններով զարդարուած, այլ՝ պարզ խանձարուրի մէջ փաթթուած եւ անշուք ախոռի մէջ ծնած  Փրկիչ մը. այդ նուէրը քուկդ է, իմս է, մեր բոլորինն է։ Այդ նուէրը այնտեղ է՝ մեր սեփականութիւնն է. անձնապէս պէտք է երթանք եւ վերցնենք։ Պատրա՞ստ ենք երթալու, այդ ճամբորդութիւնը կատարելու, Ծնածին տեսնելու, Փրկիչին գրկելու եւ փոխադրելու մեր սրտերուն եւ հոգիներուն մէջ, դարձնելու հաւատքի եւ սիրոյ մարմնացումը։

Ժամանակը իր լրումին հասած է. այսօրուան աշխարհը որքա՜ն կարիքը ունի խաղաղութեան եւ արդարութեան Իշխանին եւ սիրող Փրկիչին։ Աստուած ժամանակը հասած համարելով՝ Իր Միածին Որդիին միջոցով եկաւ այս անարդար աշխարհը արդար ու խաղաղ աշխարհի վերածելու, Իր ամէնէն թանկ կեանքը տուաւ, որպէսզի մարդը խաւարէն դէպի Լոյս, մահէն դէպի Կեանք առաջնորդուի։ Երեսուներեք տարիներ յետոյ Իր տնօրինական կեանքը իր լրումին հասցուց եւ Իր առաքելութիւնն աւարտեց ու դարձեալ երկինք բարձրացաւ եւ նստեցաւ Իր Հօր աջ կողմը։ Ի՞նչ փոխուեցաւ այս աշխարհին մէջ։ – Ոչի՛նչ. մարդը մնաց մեղքի նոյն տիղմին մէջ, աշխարհը մնաց անարդար, չարը շարունակեց տիրապետել, կեղծիքն ու սուտը խորացան։ Դժբախտաբար, մարդը մնաց նոյն անհնազանդ արարածը, անտեսեց աստուածային պատուիրանները, շարունակեց սպաննել, գողնալ եւ ուրիշին ունեցուածքը յափշտակել. վկայ պատմութիւնը մեր ժողովուրդի։ Հայոց ցեղասպանութիւնէն 100 տարի յետոյ ոչինչ փոխուած է. մեր թշնամին տակաւին կ՚ուրանայ իր կատարած մեծագոյն սխալը։ Աշխարը կը մնայ լուռ եւ անարդար։ Ականատես եւ ականջալուր ենք այսօր, թէ ինչպէս մարդիկ կը շարունակեն չարին հնազանդիլ, չարութեամբ, ատելութեամբ ու վրէժխնդրութեամբ վերաբերուիլ իրենց նմանին հետ, սպաննել ու կոտորել։

Այսօր, մարդկութիւնը մէկ ընելիք ունի՝ իր հայեացքը դարձնել դէպի Բեթղեհեմ՝ արդարութիւնն ու խաղաղութիւնը վերահաստատելու, իր հայեացքը դարձնել դէպի Գողգոթա՝ լսելու Փրկիչին ձայնը՝ «Ես յաղթեցի աշխարհին»։ Իր հայեացքը դարձնել դէպի Ս. Յարութեան տաճար, յարուցեալ Քրիստոսի հետ մաքրուելու եւ վերածնելու։

Ահա՛ պատգամը հրաշափառ Ս. Ծննդեան։

Ահա՛ երաշխիքը մեր փրկութեան։

Ահա՛ ճանապարհը յաւերժութեան։

*   *

*

Ս. Ծննդեան տօնին առիթով, սիրոյ իմ սրտագին ողջոյնս կ՚ուղղեմ ձեզի՝ բոլորիդ, մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն անխտիր, Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի անդամներուն, Կրօնական եւ Ազգային Վարչութեան անդամներուն, Հոգեւոր Դասին, Ազգային Պատգամաւորներուն, Առաջնորդարանի բոլոր Խորհուրներուն եւ Յանձնախումբերուն, Եկեղեցիներու Հոգաբարձու-թիւններուն, եկեղեցիներոււ Դպրաց Դասերուն եւ Սարկաւագներուն, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, Հ.Յ.Դ. «Հորիզոն» Շաբաթաթերթի Վարիչ Խմբագրին ու անձնակազմին, Հ.Յ.Դ. Երիտասարդական եւ Պատանեկան Միութիւններուն, Հայ Օգնութեան Միութեան, Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան, Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան եւ բոլոր կազմակերպութիւններուն, Ազգային Վարժարաններու եւ Կիրակնօրեայ ու Շաբաթօրեայ դպրոցներու ուսուցչական կազմերուն եւ ուսանողութեան։

Ձեզի եւ Մեզի Մեծ Աւետիս՝

Քրիստոս  Ծնաւ  Եւ  Յայտնեցաւ։

ԲԱԲԳԷՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Առաջնորդ

Գանատայի Հայոց Թեմի

6 Յունուար 2017

Don Sourp Sdepanosi 2016

28. December, 2016NewsNo comments

ՏՕՆ Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅԻ

Ամէն տարի Դեկտեմբեր ամսուն կը կատարենք յիշատակը առաքեալ եւ նախավկայ Քրիստոսի՝ Ս. Ստեփանոսի։ Անոր՝ որ Քրիստոսի սուրբ արեամբ մկրտուեցաւ որպէս նախասարկաւագ եւ առաջին վկայ Քրիստոսի։ Անոր՝ որ քարկոծումը յանձն առաւ եւ անմահներու բնակարանը փոխադրուեցաւ։ Անոր՝ որ մահուան մէջ անգամ իր փրկչին նմանեցաւ եւ թողութիւն խնդրեց զինք քարկոծողներուն համար։

Քրիստոսի համբարձումէն ետք առաքեալներ սկսան քրիստոնէութիւնը քարոզել եւ տարածել, սկզբնապէս իրենց ազգակից ժողովուրդի ծոցին մէջ։ Առաքեալներու պաշտօնն էր քարոզել, աղօթել, սեղանի սպասարկութիւն կատարել եւ կարօտեալներուն նպաստ բաշխել։ Սակայն, պէտք ունէին օգնականներու եւ այդ պատճառով ժողովուրդին վստահութիւնը շահած եօթը անձեր ընտրեցին խնամատարական այս գործը յառաջ տանելու։ Նորընտիր այս պաշտօնեաները նախքան իրենց գործը սկսիլը, առաքեալներու կողմէ ձեռնադրութեամբ պաշտօնի կոչուեցան։ Անոնց մէջէն Ստեփանոս նախասարկաւագն էր որ բոլորին ուշադրութիւնը գրաւեց իր ծառայասիրութեամբ եւ քարոզութեամբ։

Ստեփանոս հաւատքով եւ Ս. Հոգիով զինուած, համարձակութեամբ, Ս. Հոգիի կրակով վառուած եւ աստուածային ուժով լեցուած ճշմարիտ աշակերտը կ’ըլլայ Քրիստոսի։ Համարձակօրէն կը տարածէ Քրիստոսի ուսուցումները սեղանի սպասարկութենէն ետք, եւ անոր անունով հրաշքներ կը կատարէ ժողովուրդին մէջ։ Ս. Ստեփանոս իր եռանդագին գործունէութեամբ մեծ հռչակ կը տարածէ քրիստոնէական շրջանակներէն ներս։ Եւ սակայն հրեաներուն կողմէ կ’ամբաստանուի եւ ատեանին առջեւ կը դատապարտուի։ Այսուհանդերձ, ան հաստատ կը մնայ իր հաւատքին վրայ եւ ատեանին առջեւ կը պահպանէ իր հաւատքն ու վարդապետութիւնը։ Ատելութեան գագաթնակէտին հասած, քաղաքէն դուրս կը հանեն զայն քաշկռտելով եւ կը սկսին քարկոծել։ Սուրբը, քարերու տարափին տակ, հանդարտութեամբ եւ խաղաղութեամբ կ’աւանդէ իր հոգին։

Ստեփանոս ինք իրեն համար չ՚ապրեցաւ, ինքն իր մասին չմտածեց։ Այլ ապրեցաւ ուրիշներուն մասին մտածելով. իր եւ իր նմաներուն երջանկութեան մէջ տեսաւ իր երջանկութիւնը։ Ան համակ շարժում եղաւ, վառեցաւ Քրիստոսի կրակով եւ աշխատեցաւ, սպասարկեց, ծառայեց եւ Աւետարանի սպասաւոր դարձաւ։ Քրիստոսի օրինակով դարձաւ առաջին վկան, նախասարկաւագը, մարտիրոսը։

Սարկաւագաց տօնին առիթով կը շնորհաւորեմ մեր եկեղեցիներու բոլոր սարկաւագները եւ կը մաղթեմ որ սուրբին հաւատքով լեցուին, աստուածային շնորհքներով զինուին եւ վարակիչ ու հմայիչ դառնան տարածելով Քրիստոսի բերած խաղաղութիւնը, սէրը եւ համերաշխութիւնը։

Աղօթարար՝

ԲԱԲԳԷՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Առաջնորդ

Գանատայի Հայոց Թեմի

 

Year of Service Montreal DEC 1, 2016

22. December, 2016NewsNo comments

Ծառայութեան Տարուան նուիրուած գնահատանքի երեկոյ
Մոնթրէալի մէջ

 

Հովանաւորութեամբ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի, բարեխնամ Առաջնորդ Գանատայի Հայոց Թեմի, Հինգշաբթի, 1 Դեկտեմբեր 2016-ի երեկոյեան Ս. Յակոբ Ազգային Վարժարանի «Բաստրմաճեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Ծառայութեան Տարուան նուիրուած գնահատանքի երեկոյ։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, Սրբատառ Կոնդակով 2016 տարին հռչակեց «Ծառայութեան Տարի»։ Վեհափառ Հայրապետը հոն կը գրէ.- «Աշխարհի վրայ ապրող իւրաքանչիւր մարդ իր ինքնութիւնը ունի: Ինքնութիւն կ’ենթադրէ պատկանելիութիւն. պատկանելիութիւն կը նշանակէ հաւատար-մութիւն. իսկ հաւատարմութիւնը կը պահանջէ ծառայութիւն»:

Read more

«Հորիզոն» կը հրատարակէ կրօնական յաւելուած

5. December, 2016News, News-HomepageNo comments

«Հորիզոն»ի Դեկտեմբերի առաջին թիւով լոյս տեսաւ Գանատայի Հայոց Թեմի Քրիստոնէութեան դաստիարակութեան խորհուրդի կրօնական նիւթեր պարփակող «Լուսաւորիչ եկեղեցին տան մէջ» յաւելուածը, որ յետ այսու պիտի հրատարակուի ամսական դրութեամբ։

Յաւելուածին մէջ Առաջնորդ Սրբազան Բաբգէն Արք. Չարեան անդրադառնալով «Լուսաւորիչ»ի առաքելութեան կ՚ըսէ.  «Այս կրօնական ամսաթերթը իր իւրայատուկ դիմագիծով պիտի շօշափէ այլազան կրօնական նիւթեր, հիմնական նպատակ ունենալով ընթերցող հասարակութիւնը եւ մասնաւորաբար մեր երիտասարդութիւնը հաղորդ պահել մեր հոգեւոր ժառանգութիւններուն, անոնց մտքի հորիզոնին առջեւ բանալով սուրբ գրային, եկեղեցագիտական, կրօնական եւ ազգային հոգեւոր արժէքներ»։

 Նշենք, որ «Հորիզոն» տասնամեակներէ ի վեր կը հրատարակէ գրական եւ մանկապատանեկան իր յաւելուածները։

 «Լուսաւորիչ»ի թիւը կարդալ այս յղումով

2016 as “Year of Service”

5. December, 2016NewsNo comments

His Holiness Aram I proclaimed the year 2016 as “Year of Service”. On this special occasion, His Eminence Archbishop Papken Tcharian acknowledged the volunteers who served for more than 20 years at St. Mary Armenian Apostolic Church, and the Armenian Relief Society, Homenetmen and Hamazkayin Toronto chapters.

Last night, the event took place in Toronto. Archpishop Papken will acknowledge volunteers in Quebec on the eve of December 1st at Pastermajian Hall in Montreal.

Ծառայութեան Տարուան նուիրուած գնահատանքի երեկոյ Թորոնթոյի մէջ

Հովանաւորութեամբ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի, բարեխնմա Առաջնորդ Գանատայի Հայոց Թեմի, Հինգշաբթի, 24 Նոյեմբեր 2016-ի երեկոյեան Թորոնթոյի «Համազգային» թատերասրահին մէջ տեղի ունեցաւ «Ծառայութեան Տարի»ին նուիրուած գնահատանքի երեկոյ։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը Սրբատառ Կոնդակով 2016 տարին հռչակեց «Ծառայութեան Տարի»։ Գահակալ Կաթողիկոսը հոն կը գրէ.- «Աշխարհի վրայ ապրող իւրաքանչիւր մարդ իր ինքնութիւնը ունի: Ինքնութիւն կ’ենթադրէ պատկանելիութիւն. պատկանելիութիւն կը նշանակէ հաւատարմութիւն. իսկ հաւատարմութիւնը կը պահանջէ ծառայութիւն»:

Ձեռնարկի ընթացքին գնահատուեցան աւելի քան 20 տրիներ կամաւոր ծառայութիւն կատարած անհատներ՝ որոնք անդամ են Հայ Օգնութեան Միութեան (ՀՕՄ), Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան (ՀՄԸՄ) եւ Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան։ Գնահատուեցան նաեւ Ս. Աստուածածին Հայց. Եկեղեցւոյ մէջ ծառայող հաւատացեալները։

Առաջնորդ Սրբազան Հօր ձեռամբ գնահատագիրներ ստացան Թորոնթոյի մասնաճիւղերուն մէջ գործող հետեւեալ անհատները.- ՀՕՄ-էն՝ Ալիս Շիթիլեան, Գեղուհի Պասթաճեան, Զեփիւռ Տորնա, Սեդա Սեւակեան, Բեննա Թարզի, Արփի Աճէմեան, Յասմիկ Ճանտու, Վարսենիկ Սարգիսեան եւ Նաթալի Մանուկեան։ ՀՄԸՄ-էն՝ Արմէն Կէտիկեան, Գառնիկ Նազարէթեան, Սամ Մանուկեան, Վահան Չալիքեան, Սուրէն Պապոշեան, Սամսոն Քահքէճեան, Վիգէն Գալուստեան, Ժան Սարխանեան, Յովսէփ Զագարեան, Սիւզի Գալթակեան, Բեննա Թարզի, Արա Պայլոզեան եւ Հրաչ Նաճարեան։ Համազգայինէն՝ Թամար Տօնապետեան, Ժիրայր Փօլ-Փիթըր, Մարալ Հասըրճեան, Սոնա Յովհաննէսեան, Գալուստ Պապեան, Անի Հասըրճեան եւ Յասմիկ Պապեան։ Իսկ գրատարածի յանձնախումբէն՝ Արշօ Զաքարեան, Սօսի Թաշճեան, Կարօ Ակինեան, Էլիզ Շարապխանեան, Լիսա Սարխանեան, Էօժենի Բարսեղեան եւ Արփի Գասապեան։ Ս. Աստուածածին Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ ծառայողներէն Մելքոն Քարկոցեան, Նուարդ Գաբրիէլեան, Գէորգ Ալաճաճեան, Հայկ Յակոբեան, Ռիթա Սրապեան եւ Հայկուհի Չաքմաքեան։

Բաբգէն Արքեպիսկոպոս իր փակման խօսքը սկսաւ «Մշակը իր վարձքին արժանի է» աւետարանական համարահատուածով եւ ըսաւ. «Եթէ պիտի ծառայենք, այդ պէտք է ըլլայ անշահախնդիր, յօժարակամ, նուիրումով եւ եղբայրասիրութեամբ։ Այն ժամանակ է, որ կը մեծնանք ու կը բարձրացնենք եկեղեցին եւ մեր միութենական բոլոր կառոյցները։ Սէրը կարեւոր է ծառայութեան մէջ, եւ որ կը պահանջէ գիտակցութիւն, նուիրում, հաւատք ու սէր հանդէպ ազգին ու հայրենիքին»։

Գնահատանքի երեկոն փակուեցաւ Առաջնորդ Սրբազան Հօր «Պահպանիչ» աղօթքով, որմէ ետք տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն Թորոնթոյի Հայ Երիտասարդական Կեդրոնէն ներս։

 

Archives