Latest Posts

Easter 2017

21. April, 2017NewsNo comments

ԱՌԱՋՆՈՐԴ  ՍՐԲԱԶԱՆ  ՀՕՐ
Ս.  ԶԱՏԿՈՒԱՆ  ՊԱՏԳԱՄԸ

ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՍԿԻԶԲ՝ ՆՈՐ ԿԵԱՆՔԻ

 

Մկրտութեամբ անոր հետ միասին թաղուեցանք եւ մահուան հաղորդ եղանք, որպէսզի ինչպէս Քրիստոս Հօրը փառքով յարութիւն առաւ մեռելներէն, նոյնպէս ալ մենք նորոգուած կեանքով ապրինք» (Հռ 6.4)։
Պօղոս առաքեալ հռոմէացիներուն ուղղած իր նամակին մէջ խորիմաստ բառերով մեղանչական մարդուն կը թելադրէ մկրտութեամբ սրբուիլ եւ մաքրուիլ մեղքի աղտեղութենէն։
Քառասնօրեայ Մեծ պահոց շրջանը զգաստութեամբ աւարտելով, բոլորս մտածեցինք աստուածային, դրախտային կեանքի պարգեւած ուրախութեան մասին, միաժամանակ անդրադառնալով, թէ՝ ի՛նչ գին ունեցաւ դրախտային կեանքի ուրախութեան և երջանկութեան կորուստը, մարդուն անհնազանդութեան պատճառով, երբ ան հրաժարեցաւ աստուածային կամքէն եւ օրէնքէն։ Անառակ որդիին նման ան հեռացաւ Աստուծոյ տունէն եւ օրէնքէն, ընկղմեցաւ մեղքի տիղմին մէջ եւ կորսնցուց իր ուրախութիւնը, ազատութիւնն ու անդորրութիւնը։ Նոյն պատկերով մարդը կորսնցուց Աստուծոյ տուած առաջին պատմուճանը հագնելու ուրախութիւնը, եւ մարդուն մէջ խաթարուեցաւ Աստուծոյ իսկական պատկերը։
Արդ, քառասնօրեայ պահեցողութեան այս շրջանը, լաւագոյն առիթ հանդիսացաւ՝ մտածելու, անդրադառնալու, մեր անձերը քննելու, տեսնելու հայրական ուրախութեան տանող ճամբան, որպէսզի անառակ որդիին նման վերադարձի ճամբան փնտռենք գտնենք, մեղքը խոստովանինք եւ մեր կեանքի ընթացքը փոխենք։ Աւետարանին ականջալուր, հասկցանք, որ Աստուած անառակ որդիի հօր նման, որպէս մեր բոլորին Հայրը՝ ամենողորմ Տէրը, կը սպասէ մեզի, կը սպասէ մեր վերադարձին, լսելու մեր զղջումն ու խոստովանութիւնը։ Ճիշտ այս պատճառով, Պօղոս առաքեալ կը թելադրէ մեզի նախ՝ մեր կեանքը վերածել հոգեւորապէս ամէնօրեայ մկրտութեան։

Քրիստոնէական եկեղեցւոյ առաջին Խորհուրդը՝ Մկրտութիւնը ջուրով լուացում է, խորհրդանիշ  մաքրութեան։ Մկրտութեան ջուրին մէջ երեք անգամ ընկղմումով մարդը «կը խաչուի» Քրիստոսի հետ, «կը թաղուի» Քրիստոսի հետ եւ ապա «յարութիւն կ՛առնէ» Քրիստոսի հետ. կը դառնայ նոր մարդ՝ սրբուած իր սկզբնական՝ ադամական մեղքէն, տնկակից կը դառնայ Քրիստոսի, ինչպէս Պօղոս առաքեալը կը հաստատէ կորնթացիներուն ուղղած իր երկրորդ նամակին մէջ՝ ըսելով. «Ոեւէ մէկը, որ Քրիստոսի միացած է՝ նոր արարած է. այլեւս չէ՛ այն՝ ինչ որ էր նախապէս, որովհետեւ ամբողջութեամբ նորոգուեցաւ» (Բ.Կր 5.17)։ Մէկ մարդու պատճառով մեղքը մուտք գործեց աշխարհ եւ այդ իսկ պատճառով մահը տիրեց աշխարհի մէջ։ Դարձեալ, մարդու մը պատճառով բոլորը մեռան, եւ սակայն մէ՛կ Մարդու մը պատճառով աստուածային շնորհքը տարածուեցաւ եւ առաւել կեանքը տիրեց աշխարհի մէջ։
Յիսուս Քրիստոս աշխարհ եկաւ մարդու փրկութեան համար։ Ան աշխարհ եկաւ հեռացած մարդուն Աստծոյ մօտեցնելու։ Ան աշխարհ եկաւ մեղքի տիղմին մէջ ընկղմուած մարդը բարձրացնելու։ Ան աշխարհ եկաւ որպէս Գառն Աստծոյ՝ զոհագործուելու, խաչուելու, թաղուելու եւ Իր հետ միանգամընդմիշտ գերեզմանելու մարդկութեան ուսերուն վրայ ծանրացած մեղքը. եւ երեք օրեր ետք յարութիւն առնելով մեռելներէն՝ մարդկութեան նոր կեանք պարգեւեց եւ առաջնորդեց դէպի յաւիտենական ուրախութիւն եւ փրկութիւն։
Պօղոս առաքեալ նոյն համարին մէջ մեզ կը թելադրէ հաղորդ դառնալ Քրիստոսի մահուան հետ։ Հաղորդ դառնալ Քրիստոսի մահուան հետ՝ կը նշանակէ մեռնիլ Քրիստոսի հետ։ Երբ կը հաւատանք Քրիստոսի, կը նշանակէ որ մեր մէջ կը մեռնի «մեղաւոր անձը». սկզբնապէս բոլորս ալ երեխաներ էինք, այժմ հասունցած եւ գիտակից ենք։ Սկզբնապէս բոլորս ալ ծառաներ եւ գերիներ էինք մեղքին, չարին եւ չարութեան, սակայն Քրիստոսի նման մեռնելով միայն կրնանք ազատուիլ մեղքի ծանրութենէն եւ տիրապետութենէն, կրնանք ազատուիլ մեղքի զօրութենէն եւ միանգամընդմիշտ հեռանալ մեղքի նետարձակումներէն, որպէսզի ապրինք Աստծոյ ժառանգակից որդիներու նման։
Պօղոս առաքեալ իր մտածումը  շարունակելով կը հաստատէ, որ մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի յարութիւնը տեղի ունեցաւ Հօր փառքով։ Այո, փառաւոր եւ հրաշափառ է յարութիւնը: Մարդոց մտքին և անոնց կեանքի փորձառութեան մէջ անհասկնալի էր պատահածը. Իր իսկ աշակերտին կողմէ կը մատնուէր, հրեայ մեծամեծներու կողմէ ձերբակալուէր Քրիստոս, Պիղատոսի մօտ դատուելու կը տարուէր, մի քանի օր առաջ «Ովսաննա»ներով, սաղմոսներով եւ օրհներգութիւններով դիմաւորող ամբոխը՝ նոյն Տէրը խաչ բարձրացնել կը գոռար: Ո՞ւր էր այստեղ փառաւորը…։
Այո՛, Աստուծոյ կամքը իրականանալու համար Քրիստոս սիրայօժար խաչ բարձրացաւ եւ խաչին վրայէն ներեց բոլոր անոնց՝ որոնք յանցանք գործած էին, եւ վերջին պահուն, նոյնիսկ Իր կողքի խաչեալին՝ աւազակին ներեց՝ ըսելով. «Այսօր իսկ, Ինծի հետ  Արքայութեան մէջ կ՛ըլլաս», եւ Ան խաչին վրայ Իր անարատ բազուկները տարածեց եւ Իր մահկանացուն կնքեց։ Պահ մը աշակերտները յուսալքուեցան, ուրացան եւ հեռացան խաչելութեան վայրէն։ Ո՞ւր էր այստեղ հրաշալին:
Մարդկային միտքը այստեղ կանգ կ՛առնէ, քանի որ այո, հրաշալին ու փառաւորը կը կատարուի:
Զարմանալին պատահեցաւ. Ան՝ որ կեանքի պարգեւ կուտար բոլորին, Ինքը որպէս պարգեւ խնդրուեցաւ Յովսէփ Արեմաթացիի կողմէն, որ ստանալով անոր մարմինը, կտաւով փաթթեց եւ իր սեփական կոյս գերեզմանին մէջ թաղեց ու մեծ քար մը գլորեց մուտքին, ուր զինուորները գիշեր-ցերեկ հսկեցին վայրը։ Երրորդ օրը տեղի ունեցաւ մեծագոյն հրաշքը, հրաշքներուն հրաշքը. Քրիստոս խորտակեց դժոխքի դռները, մահուան վրայ յաղթանակ տարաւ եւ յաղթական դուրս եկաւ գերեզմանէն՝ նոր եւ առաւել կեանք պարգեւելու այն մարդուն, որ պատրաստ էր Իր հետ մեռնելու, թաղուելու եւ մանաւանդ Իր հետ յարութիւն առնելու։
Քրիստոս կատարեալ մարմնով յարութիւն առաւ եւ առաջին անգամ երեւցաւ իւղաբեր կանանց եւ ապա աշակերտներուն։ Հրեշտակները մեծագոյն աւետիսը տուին աշխարհին, որ «Ան այստեղ չէ, այլ յարութիւն առաւ»։ Ահաւասիկ այսպէս տեղի ունեցաւ Քրիստոսի յարութիւնը ՝ աստուածային փառքով եւ պատուով։ Անոր երկրային ամբողջ կեանքը լեցուն էր աղքատութեամբ, զրպարտութեամբ, վիշտով, դատապարտութեամբ, թուքով, եւ խաչելութեամբ, որ վերացաւ միայն Իր յարութեան փառքով։
Ահա թէ ինչո՛ւ Պօղոս առաքեալ կը  թելադրէ մեզի ապրիլ նոր կեանք մը։ Այնպէս ինչպէս Քրիստոս պէտք է մեռնէր՝ մեռելներէն յարութիւն առնելու համար, մենք եւս պէտք է մեռնինք՝ թօթափելու համար հին մարդը՝ մեղանչական մարդը, որպէսզի յարութիւն առնենք Քրիստոսով՝ ապրելու համար նոր կեանք մը։ Այնպէս ինչպէս Պօղոս առաքեալ եփեսացիներուն գրած իր նամակին մէջ կ՛ըսէ. «Եղէ՛ք նոր մարդ՝ Աստուծոյ պատկերին համաձայն ստեղծուած, եւ ապրեցէք ճշմարիտ կեանք արդարութեամբ ու սրբութեամբ» (Եփ 4.24)։
Այսօր դիւրին չէ հին կեանքին վերջ տալ. յաճախ կ՛ըսենք, որ մենք քրիստոնեայ ենք։ Կը գիտակցի՞նք, որ Քրիստոս որպէս Փրկիչ եկաւ մեզի մահուան ճիրաններէն ազատագրելու։ Այսօր կրնա՞նք ըսել, որ «մահացած ենք» Քրիստոսի հետ, ասինքն՝ թօթափա՞ծ ենք հին մարդը, ազատուա՞ծ ենք մեղքի ծանրութենէն եւ տիրապետութենէն, պատրա՞ստ ենք Քրիստոսի համար չարչարուելու, որպէս մեղաւորներ՝ խաչ բարձրանալու, մեր մեղանչական մարմինը թաղելու, որպէսզի կարողանանք Քրիստոսի հետ յարութիւն առնել, եւ ապրիլ նոր կեանք մը։ Իսկ եթէ գիտակցաբար շարունակենք մեր հին կեանքը՝ մեղանչական կեանքը, կը նշանակէ, որ մեր մէջ հին մարդը «չէ մահացած», կը նշանակէ, որ մենք չենք հաւատար, եւ չենք ճանչնար Քրիստոսը. «Ով որ Քրիստոսի միացած կը մնայ,  չի մեղանչեր. իսկ ով որ կը մեղանչէ՝ զայն երբեք տեսած ու ճանչցած չէ» (Ա. Յհ 3.6)։ Քրիստոսի մէջ ըլլալ, կը նշանակէ՝ միանալ Քրիստոսի, ան որ մեզի յաւիտենական կեանք կուտայ։ Իսկ երբ մեղքի մէջ ըլլանք, ի՞նչ կու տայ մեզի Ան, եթէ ոչ միայն՝ յաւիտենական դատապարտում եւ մահ. «Որովհետեւ մեղքի վարձատրութիւնը մահ է, մինչ Աստուած, որպէս ձրի պարգեւ՝ յաւիտենական կեանք կու տայ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցով» (Հռ 6.23)։
Ահաւասիկ պատգամը Քրիստոսի հրաշափառ յարութեան։ Հայ ժողովուրդը առաջին ազգը հանդիսացաւ, որ հոգեւորապէս մկրտուեցաւ, քրիստոնէութիւնը ընդունեց, դարձաւ Քրիստոսի ժառանգակիցը, ճանչցաւ ու հաւատաց Անոր, Անոր համար մեռաւ, թօթափեց հին մարդը՝ մեղանչական մարդը իր վրայէն, ամէն տեսակի տառապանք եւ նեղութիւն կրեց, ցեղասպանութեան ենթարկուեցաւ ու նահատակուեցաւ, քալեց Գողգոթայի ճանապարհով, խաչ բարձրացաւ, Քրիստոսի հետ թաղուեցաւ, բայց հաւատաց բացուող արշալոյսին, հրաշափառ յարութեան եւ յարութեամբ տրուած նոր եւ առաւել կեանքին։ Այսօր ո՞րն է մեր ճանապարհը. հին մեղանչակա՞ն կեանքը, թէ՝ յաւիտենական Արդարի՝ յարութեամբ նոր կեանք պարգեւող Նոր Ադամի՝ Քրիստոսի ճանապարհը՝ որ մարդը դէպի անմահ երջանկութիւն և յաւիտենական կեանք կ՛առաջնորդէ։
Ազգովին վերանորոգենք մեր հաւատքը, յարութեան շունչով քալենք դէպի պայծառ ապագայ, եւ յարութեան փառքով, լուսաւոր ճանապարհով դէպի աստուածային տուն, հայրական ուրախութեան վայելքը ժառանգելու։

*  *  *

Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց։
Օրհնեալ է Յարութիւնն Քրիստոսի:

Սիրոյ  ջերմ  ողջունիւ՝
ԲԱԲԳԷՆ ԱՐՔ. ՉԱՐԵԱՆ
ԱՌԱՋՆՈՐԴ
ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ

Ս. Զատիկ 2017

 

Requiem service for Artsakh_arpril 2, 2017

10. April, 2017NewsNo comments

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ
ՆԱՀԱՏԱԿ ԶԻՆՈՒՈՐԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ

Այսօր, Կիրակի, 2 Ապրիլ 2017-ին, Թեմիս բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, հոգեհանգստեան յատուկ արարողութիւն տեղի ունեցաւ, քառօրեայ պատերազմի առաջին տարելիցին տխուր առիթով, նահատակ քաջարի զինուորներու հոգիներուն խաղաղութեան համար:

Ապրիլ 1-5 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան դէմ ազերիական լայնածիր յարձակումը մեր նորագոյն պատմութեան մէջ արձանագրուեցաւ քառօրեայ պատերազմ խորագիրով։

Թեմակալ Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի գլխաւորութեամբ, Առաջնորդարանիս կից Յուշարձանին դիմաց, Գանատայի Երիտասարդաց Միութեան Մոնթրէալի Լեւոն Շանթ եւ Լաւաի Բեկոր Աշոտ մասնաճիւղերը  ծաղկեպսակի զետեղում կատարեցին, ուր խօսք առաւ ԳԵՄ-ի ներկայացուցիչ՝ ընկերուհի Կարինէ Կարապետեան։

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը իր սրտի խօսքը փոխանցեց երիտասարդներուն եւ ըսաւ. «Պատիւ մեր երիտասարդութեան, որոնց մէջ միշտ կը տեսնենք վառ հայրենասիրութեան ոգին, ահա այսպիսի երիտասարդներով է, որ մենք պիտի շարունակենք մեր գոյապայքարը եւ պիտի դառնանք տէրը մեր հայրենիքի սուրբ հողին եւ ժողովուրդին»։

Hasserjians donates bronze sculpture to Prelacy

3. April, 2017NewsNo comments

Տէր եւ Տիկին Սիմոն եւ Մարալ Հասըրճեան
Առաջնորդարանին կը նուիրեն $292,825 արժող քանդակ մը

Տէր եւ Տիկին Սիմոն եւ Մարալ Հասըրճեաններ Ազգային Առաջնորդա-րանին նուիրեցին արուեստագէտ Կարէն Պետրոսեանի “Tree of Life” քանդակը, որ արուեստաբան Eric Devlin-ի կողմէ արժեւորուած է $292,825։ Պրոնզէ քանդակը կը կշռէ 235 քիլոկրամ եւ 400x300x450 սանթիմեթր բարձրութեամբ։

Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեան իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Հասըրճեան ամոլին եւ տեղեկացուց, թէ Մոնթրէալ Քաղաքի 375 ամեակին առիթով, քանդակը պիտի նուիրուի Քաղաքապետարանին, որպէս երախտագիտութիւն եւ խորհրդանիշ Քաղաքապետին ու քաղաքին, Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով իրենց ցուցաբերած բարիացակամ կեցուածքին համար։

Արդարեւ, իր տեսակին մէջ այնքան գեղեցիկ այս արուեստի գործը, ինքնին ցայտուն ցուցանիշ մը պիտի դառնայ հանրութեան առջեւ, թէ հայը իր ստեղծագործ, շինիչ եւ մեղուաջան աշխատանքով ու կեանքին նկատմամբ իր լաւատես խառնուածքով վերստին կ՚ընձիւղի, կը վերապրի ու կ՚անմահանայ։

Hrant Dink Oratorio Event March 18, 2017

20. March, 2017NewsNo comments

Բաբգէն Արքեպիսկոպոս Ներկայ գտնուեցաւ
«Հրանդ Տինք» Օրաթօրիոյի ձեռնարկին

Շաբաթ, 18 Մարտ 2017-ին, Բաբգէն Արքեպիսկոպոս ներկայ գտնուեցաւ «Հրանդ Տինք» Օրաթօրիոյի ձեռնարկին՝ կազմակերպութեամբ Մոնթրէալի Պոլսահայ Միութեան։

Սոյն ձեռնարկը նուիրուած էր Պոլսահայ Միութեան 50-ամեակին եւ Հրանդ Տինքի ահաբեկման 10-ամեակին։ Ձեռնարկին կը մասնակցէր նաեւ՝ Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան, Մոնթրէալի Սանահին Մասնաճիւղի «Քնար» երգչախումբը։

Ձեռնարկէն ետք, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ներկայ գտնուեցաւ Պոլսահայ Միութեան «Հրանդ Տինք» սրահէն ներս կազմակերպուած ընդունելութեան։ Սեղանի օրհնութենէն ետք, Բաբգէն Արքեպիսկոպոս շնորհաւորելէ ետք կազմակերպիչներն ու արուեստագէտները, իր խօսքին մէջ ըսաւ. «Հրանդ Տինքը սովորական լրատուութիւն կատարող խմբագիր չէր, այլ կեցուածք ունեցող, անցեալը յիշեցնող, Հայոց Ցեղասպանութեան մասին բարձրաձայն խօսող քաջարի հայ հերոս մըն էր»։

Իր փակման խօսքին մէջ Առաջնորդ Սրբազան Հայրը անդրադարձաւ նաեւ Պոլսահայ Միութեան 50-ամեակին եւ գնահատեց հիմնադիր անդամները, որոնք գեղեցիկ մտայղացումը ունեցած են Պոլսահայ Մշակութային Միութիւն մը հիմնել այս ափերուն վրայ, մշակութային արժէքներու պահպանման եւ մանաւանդ նոր սերունդին փոխանցելու աւելի հարազատը, հայկականը եւ աւանդականը։

ՀԱՅԵՑԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

8. March, 2017NewsNo comments

ՀԱՅԵՑԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎ

Հովանաւորութեամբ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի եւ կազմակերպութեամբ Ազգային Վարչութեան եւ համագործակցութեամբ ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէին, Շաբաթ, 4 Մարտ 2017-ին, Առաջնորդարանի Դահլիճէն ներս տեղի ունեցաւ հայեցի տարբեր համակարգերու միացեալ խորհրդաժողով մը, մասնակցութեամբ՝ Ազգային Վարչութեան, ՀՅԴ Կեդրոնական Կոմիտէին, Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան Շրջանային Վարչութեան, Հայ Օգնութեան Միութեան Շրջանային Վարչութեան, Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան Շրջանային Վարչութեան, Թորոնթոյի ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ Վարժարանի Կրթական Մարմնին, Տնօրէնին եւ Հայեցի Դաստիարակութեան պատասխանատուներուն, ինչպէս նաեւ Մոնթրէալի Ս. Յակոբ Ազգային Վարժարանի Կրթական Մարմնին, Տնօրէնին եւ Հայեցի Դաստիարակութեան պատասխանատունե-րուն։

Սոյն խորհրդաժողովի նպատակն էր, հայեցի դաստիարակութեան ծիրէն ներս գործնական որոշումներու հանգիլ, մղուած՝ այսօրուան մեր դիմագրուած մարտահրաւէրներէն։

Համագանատական մակարդակի վրայ գումարուած սոյն խորհրդաժողովը նախ բանաձեւեց «Հայեցի» հասկացողութիւնը եւ որոշեց կեդրոնական մարմին մը յառաջացնել, որպէսզի ուսումնասիրեն հայեցի կրթութեան, հայերէն լեզուի ուսուցման կազմակերպման կառուցուածքը հիմնուած Գանատայի առանձնայատկութիւններուն վրայ։

Խորհրդաժողովը ընթացաւ կարծիքներու շինիչ փոխանակումով եւ գործնական ու իրապաշտ մօտեցումներով։

Խորհրդաժողովը փակուեցաւ Առաջնորդ Սրբազան Հօր «Պահպանիչ» աղօթքով։

Prelate’s Dinner Toronto 2017

7. March, 2017NewsNo comments

«Առաջնորդի Ընթրիք» Թորոնթոյի Մէջ

Հովանաւորութեամբ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի, Առաջնորդ Գանատայի Հայոց Թեմին, 26 Փետրուար, 2017-ին տեղի ունեցաւ Առաջնորդարանի պաշտօնական ճաշկերոյթը Hilton պանդոկի սրահին մէջ։

Ձեռնարկի հանդիսավարն էր Գերապատիւ Տ. Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեանը։ Երեկոյի գեղարուեստական յայտագրին իրենց մասնակցութիւնը բերին տուտուկահար Գառնիկ Սոսոյեան եւ օրկանիստ Աբէլ Մելքոնեան։

Սոյն ձեռնարկին, ինչպէս Մոնթրէալի մէջ, ցուցադրուեցաւ Առաջնորդարանի կողմէ պատրաստուած լսատեսողական տեսերիզ մը, որուն մէջ յիշուեցաւ Առաջնորդարանի տարած վեց ամսեայ աշխատանքն ու առաքելութիւնը։

Այս առթիւ, Ազգային Առաջնորդարանին իրենց նուիրատուութիւնը կատարեցին՝ Տէր եւ Տիկին Վարուժան եւ Սիլվա Լափոյեաններ, $10,000 տոլար, եւ Տէր եւ Տիկին Նազար եւ Նինա Չաթալեաններ $5,000։ Նոյն օրը, Տէր եւ Տիկին Կարօ եւ Եղիսաբէթ Զաքարեաններ, Առաջնորդ Սրբազան Հօր նուիրեցին ոսկեայ պանակէ մը։

Ճաշկերոյթի ընթացքին, Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեան կարդաց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի սրբատառ Կոնդակը, ուր «Կիլիկեան Իշխան»ի շքանշան կը շնորհէր Տիար Վարուժան Լափոյեանին, իր եւ իր տիկնոջ անունով կատարած իշխանական նուիրատուութեան համար։ Վարուժան եւ Սիլվա Լափոյեաններ Թորոնթոյի Ամէնօրեայ Վարժարանի վերամուտին, նուիրեցին $1 միլիոն տոլար եւ ՀՕՄ-ի Երկրորդական վարժարանը անուանուեցաւ ՀՕՄ-ի Լափոյեան Երկրորդական Վարժարան։

Ճաշկերոյթի աւարտին, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ներկաներուն փոխանցեց իր սրտի խօսքը եւ շեշտեց. «Առաջնորդարանի բոլոր աշխատանքները կ՚իրագործուին շնորհիւ Գանատայի տարածքին գործող եկեղեցիներուն եւ անոնց շուրջ գործող կամաւորներու եւ բարերարներու զօրակցութեան, աջակցութեան եւ հաւաքական ճիգին»։ Բաբգէն Արքեպիսկոպոս շնորհակալութիւն յայտնեց բոլորին, իրենց մասնակցութեան եւ ներկայութեան համար սոյն ճաշկերոյթին, յիշեցնելով, որ Առաջնորդարանը այս ընթրիքով իր հաշուետուութիւնը կը կատարէ եւ իրազեկ կը դարձնէ իր նուիրատուներն ու ազգայինները, որոնք անմիջականօրէն մասնակից են բոլոր աշխատանաքներուն։

Աւարտին, Առաջնորդ Սրբազան Հօր «Պահպանիչ» աղօթքով եւ «Կիլիկիա» մաղթերքով երեկոն հասաւ իր աւարտին։

Feast of St. Vartan and Christian Armenia

1. March, 2017NewsNo comments


Today, Armenians around the world celebrate the Feast of Vartan, commemorating the war between pagan Persia and Christian Armenia in 451.

On the battlefield in 451, Vartan Mamigonian, the leader of the Armenian forces, addressed his soldiers: “He who supposes that we put on Christianity like a garment, now realizes that as he cannot change the color of his skin, so he will perhaps never be able to accomplish his designs. For the foundations of our faith are set on the unshakeable rock, not on earth but above in heaven, yet by faith we are established in heaven where no one can reach the building of Christ not made by human hands.” 

Today is the day to remember and recognize the commitment Armenians have to their Christian faith. With the “Battle of Avarayr” Armenians clearly demonstrated that Christianity had become a part of their national identity.

“Newly wondrous crown-bearer and leader of the grave, you courageously armed yourself against death with the weapon of the Spirit, O Vartan, courageous warrior, you turned the enemy to flight and have crowned the Church with your rose-colored blood. …

Surrounded today by the host of these crowned warriors, we sing glory in praise to you, O Holy Trinity, and we thank you for the mercy shown by you to the Armenian churches brightly adorned by the martyrdom of these strugglers.”

(Sharagan to Saint Vartan and his companions,
from the Liturgical Canons of the Armenian Church)

Paradon 2017

20. February, 2017NewsNo comments

Հայեցի Դաստիարակութեան Խորհուրդի
Մանուկներու Փառատօնը՝ աւարտեց Վեցերորդ տարին

Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի Հայեցի Դաստիարակու­թեան Խուրհուրդի կազմակերպութեամբ, Շաբաթ, 18 Փետրուար 2017-ին, «ՀՄԸՄ Արամ Մարգարեան» Մարզասրահէն ներս տեղի ունեցաւ Մանուկներու Փառատօնը՝ 4-12 տարեկան երեխաներուն եւ պատանիներուն համար:

Փառատօնի տաղաւարներուն եւ աշխատանքներուն թեմաները կը կեդրոնանային հայեցի ձեռային աշխատանքներու վրայ։  

Հայեցի Դաստիարակու­թեան Խուրհուրդը մէկտեղ հաւաքած էր Մոնթրէալի Հայ Կեդրոնի համալիրէն ներս գործող կազմակերպութիւններն ու միութիւները, ինչպէս՝ ՀՄԸՄ-ի սկաուտները, ՀՅԴ Գանատայի Պատանեկան Միութիւնը, Համազգայինը, Սուրբ Յակոբ Շաբաթօրեայ եւ Կիրակնօրեայ դպրոցները, Ս. Գէորգ Կիրակնօրեայ դպրոցը եւ Հայ Օգնութեան Միութիւնը:

Maronite Church

13. February, 2017NewsNo comments

On Sunday, February 12, 2017, His Eminence Archbishop Papken Tcharian attended the celebrations of the Maronite Church in Montreal.

The Maronites of Canada celebrated the feat of St. Maron, by placing the relic of Saint Maron on the altar of the Cathedral.  The relic was brought from North of Lebanon. The ceremony was chaired by Archbishop Paul Marwan Tabet and was attended by Cardinal Lacroix and the Papal Ambassador in Canada along other distinguished clergymen.

Among present were Canadian Ministers and Lebanese government representatives.

Archbishop Papken, Prelate of Canada, was accompanied at the celebrations by Very Rev. Fr. Vartan Tashjian, chairman of the Prelacy Religious Executive Council.

Archives