Latest Posts

Feast of St. Vartan and Christian Armenia

1. March, 2017NewsNo comments


Today, Armenians around the world celebrate the Feast of Vartan, commemorating the war between pagan Persia and Christian Armenia in 451.

On the battlefield in 451, Vartan Mamigonian, the leader of the Armenian forces, addressed his soldiers: “He who supposes that we put on Christianity like a garment, now realizes that as he cannot change the color of his skin, so he will perhaps never be able to accomplish his designs. For the foundations of our faith are set on the unshakeable rock, not on earth but above in heaven, yet by faith we are established in heaven where no one can reach the building of Christ not made by human hands.” 

Today is the day to remember and recognize the commitment Armenians have to their Christian faith. With the “Battle of Avarayr” Armenians clearly demonstrated that Christianity had become a part of their national identity.

“Newly wondrous crown-bearer and leader of the grave, you courageously armed yourself against death with the weapon of the Spirit, O Vartan, courageous warrior, you turned the enemy to flight and have crowned the Church with your rose-colored blood. …

Surrounded today by the host of these crowned warriors, we sing glory in praise to you, O Holy Trinity, and we thank you for the mercy shown by you to the Armenian churches brightly adorned by the martyrdom of these strugglers.”

(Sharagan to Saint Vartan and his companions,
from the Liturgical Canons of the Armenian Church)

Paradon 2017

20. February, 2017NewsNo comments

Հայեցի Դաստիարակութեան Խորհուրդի
Մանուկներու Փառատօնը՝ աւարտեց Վեցերորդ տարին

Գանատայի Հայոց Թեմի Ազգային Առաջնորդարանի Հայեցի Դաստիարակու­թեան Խուրհուրդի կազմակերպութեամբ, Շաբաթ, 18 Փետրուար 2017-ին, «ՀՄԸՄ Արամ Մարգարեան» Մարզասրահէն ներս տեղի ունեցաւ Մանուկներու Փառատօնը՝ 4-12 տարեկան երեխաներուն եւ պատանիներուն համար:

Փառատօնի տաղաւարներուն եւ աշխատանքներուն թեմաները կը կեդրոնանային հայեցի ձեռային աշխատանքներու վրայ։  

Հայեցի Դաստիարակու­թեան Խուրհուրդը մէկտեղ հաւաքած էր Մոնթրէալի Հայ Կեդրոնի համալիրէն ներս գործող կազմակերպութիւններն ու միութիւները, ինչպէս՝ ՀՄԸՄ-ի սկաուտները, ՀՅԴ Գանատայի Պատանեկան Միութիւնը, Համազգայինը, Սուրբ Յակոբ Շաբաթօրեայ եւ Կիրակնօրեայ դպրոցները, Ս. Գէորգ Կիրակնօրեայ դպրոցը եւ Հայ Օգնութեան Միութիւնը:

Maronite Church

13. February, 2017NewsNo comments

On Sunday, February 12, 2017, His Eminence Archbishop Papken Tcharian attended the celebrations of the Maronite Church in Montreal.

The Maronites of Canada celebrated the feat of St. Maron, by placing the relic of Saint Maron on the altar of the Cathedral.  The relic was brought from North of Lebanon. The ceremony was chaired by Archbishop Paul Marwan Tabet and was attended by Cardinal Lacroix and the Papal Ambassador in Canada along other distinguished clergymen.

Among present were Canadian Ministers and Lebanese government representatives.

Archbishop Papken, Prelate of Canada, was accompanied at the celebrations by Very Rev. Fr. Vartan Tashjian, chairman of the Prelacy Religious Executive Council.

Prelate’s Banquet Held in Montreal

6. February, 2017NewsNo comments

Montreal, QC_ Under the Auspices of His Eminence, Archbishop Papken Tcharian, a banquet was held at Le Crystal on the evening of February 5, 2016.
The event was hosted by Master of Ceremonies, Vahakn Karakachian, and featured musical performances by Nuné Melik and the Arden Arapyan Trio.
Mr. Karakachian opened the evening with a brief speech on the contributions of the Armenian Prelacy of Canada to its communities across the country since its establishment, be it on a religious, spiritual, cultural and communal levels.
World renowned violinist Nuné Melik then took the stage and was accompanied by pianist, Michel-Alexandre Broekaert. The duo transported the audience to the end of the 19th century, delighting them with works by Komitas and Cédar Franck.
The Arden Arapyan trio entertained and diverted the attendants during the dinner service with their unique form of jazz driven by exotic sounds of the world.
The evening also featured a short documentary about the Armenian Prelacy’s mission and its different activities since His Eminence Archbishop Tcharian was elected as Prelate. The documentary also presented the upcoming projects the Prelacy has planned for 2017.
To help the Prelacy continue its mission and accomplish the goals it has set out, Mrs. Berta Minassian-Heller donated $20,000 USD during the banquet.
Archbishop Tcharian closed with the night a heartfelt message about the mission of the Prelacy and the importance of its communities and their contributions.
“Our churches and its associations will continue to devote its work to the education of our youth… The Prelacy is ours. It’s the home of our children and we have to be there for all our communities and our children across Canada.”
His Eminence also shared profound gratitude to the attendants and to the communities and organizations they represent, noting that the Prelacy was able to achieve all those accomplishments because of their contributions, participation and collaboration.
The evening was concluded with a prayer by Archbishop Papken and the traditional Giligia hymn was sung by all those present.

Prelate Tcharian visits Mayor Coderre at the City of Montreal

6. February, 2017NewsNo comments

On Monday, February 6, 2017, His Eminence Archbishop Papken Tcharian visited Mayor Denis Coderre at the City of Montreal.

Mayor Coderre and Prelate Tcharian met this morning at the Mayor’s office and discussed topics related first of all with the latest attack at a local mosque in Quebec City. Archbishop Papken offered his condolences to Mayor Coderre and condemned the act and highlighted the importance of solidarity and peace in Canada and the world.

Secondly, His Eminence officially expressed his appreciation to the Mayor for his support and collaboration during the centennial of the Armenian Genocide and gifted the City of Montreal a sculptor symbolizing the gratitude of the Armenian Community towards Mr. Coderre personally and the City in general. The artwork is the creation of Mr. Garen Bedrossian, a Canadian-Armenian artist, who lives in Montreal. The sculptor will be placed at a location of Mayor’s choice and decision.

Finally, on the occasion of Montréal’s 375th anniversary celebrations in 2017, Prelate Tcharian extended Armenian Community’s support for the projects and events being organized for the year.

His Eminence was accompanied Mr. Krikor Der Ghazarian, chairperson of the Prelacy Executive Council, Mr. Roupen Ackarian, vice-chairperson of the Montreal St. Hagop Armenian Apostolic Church Board of Trustees, and Mr. Kevork Kazandjian, chairperson of the Montreal Armenian National Committee.

Prelate at St. Mary – Epiphany 2017

21. January, 2017NewsNo comments

Բաբգէն Արքեպիսկոպոս
Ս. Ծնունդը դիմաւորեց Թորոնթոյի Համայնքին հետ

Յունուար 5-ին, Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեան, նախագահեց Ճրագալոյցի պատարագը եւ Յունուար 6-ին, Աստուածայայտնութեան տօնին առիթով Ս. Պատարագ մատուցեց եւ քարոզեց Ս. Աստուածածին Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ։

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը Ս. Ծննդեան իր պատգամին մէջ ըսաւ. «Ս. Ծննդեան տօնը՝ Աստուածայայտնութեան տօննէ։ Տօնը՝ Աստուծոյ եւ մարդուն հանդիպման։ Տօնը՝ վերականգման եւ վերանորոգման»։

Բաբգէն Արքեպիսկոպոս իր մաղթանքներուն ընդմէջէն յայտնեց՝ «Աստուածորդիին ծնունդը Ս. Կոյսէն, իւրաքանչիւր հայու համար թող ըլլայ ճշմարտութեան եւ յաւերժութեան ճանապարհ»։

Շնորհաբեր Ամանոր եւ Ս. Ծնունդ։

LSARAN 1_ January 20, 2017

20. January, 2017NewsNo comments

Առաջնորդարանի Երիտասարդական Լսարան

Հովանաւորութեամբ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն Արք. Չարեանի եւ կազմակերպութեամբ Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Խորհուրդին, Ուրբաթ, 20 Յունուար 2017-ին, սկսաւ Առաջնորդարանի երիտասարդական լսարաններու շարքի առաջին հանդիպումը, ղեկավարութեամբ Հոգեշնորհ Տ. Վարդան Վրդ. Թաշճեանին՝ Վարիչ, Առաջնորդարանի Քրիստոնէական Դաստիարակութեան Խորհուրդին։

Լսարանի առաջին նիւթն էր՝ «Երիտասարդութիւնը, Հայ Եկեղեցին եւ ընկերային կեանքի ամէնօրեայ փոփոխութիւնները», որ ներկայացուց Հայր Վարդան, անդրադառնալով Աստուածաշունչի մասին եւ թէ ինչո՞ւ կարեւոր է կարդալ Աստուծոյ խօսքը ընտանիքներէն ներս, ի՞նչն է որ մեզ ետ կը պահէ եկեղեցի երթալէ, հայ ընկերութեան մէջ ի՞նչպիսի առաւելութիւններ եւ կամ թերութիւններ կը տեսնենք, ո՞րքանով մեզ կը հետաքրքրէ համայնքային հաւաքական կեանքի առողջ կառոյցը, մենք մեր անձերը ո՞ւր կը տեսնենք որպէս քրիստոնեայ երիտասարդներ, ի՞նչ են երիտասարդութեան այժմեան դժուարութիւններն ու հարցերը, ի՞նչ է երիտասարդ, ընտանիք եւ եկեղեցի գաղափարները միացնող կապը, եւ վերջապէս, ի՞նչ ծրագիրներ կարելի է մշակել առաւել թափով երիտասարդնրը ներգրաւելու մեր ազգային եկեղեցական կեանքէն ներս։

Read more

Dznntian Badkam 2017

28. December, 2016NewsNo comments

ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՕՐ

Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

✜  ✜   ✜

ԾՆՈՒՆԴԸ՝ ԼՐՈՒՄՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ

«Եթէ Ես աշխարհ եկած չըլլայի…» (Յհ 15.22)

Յովհաննու Աւետարանին մէջ կը կարդանք վերոյիշեալ բառերը, որոնք մեր Տիրոջ՝ Յիսուս Քրիստոսի շրթներէն արտասանուած բառերն են եւ մեզ կը հրաւիրեն մտածելու, թէ՝ ի՞նչ կը պատահէր, եթէ Ան չգար աշխարհ։ Ի՞նչ կը պատահէր եթէ Ան չծնէր Բեթղեհեմի մէջ։ Ի՞նչ կը պատահէր եթէ Ան չպատգամէր ու չփոխանցէր աստուածային ճշմարիտ խօսքերը, եթէ Ան չարտասանէր Աստուծոյ կամքը բացատրող «Երանիները», եթէ Ան չքալէր ջուրի վրայ։ Ի՞նչ կը պատահէր եթէ Ան չբժշկէր հիւանդը, կոյրին տեսողութիւն չտար, խուլին՝ լսողութիւն, համրին՝ խօսելու եւ անդամալոյծին՝ քալելու կարողութիւն։ Ի՞նչ կը պատահէր եթէ Ան մեռելին յարութիւն չտար, եթէ Ան չխաչուէր, չթաղուէր եւ յարութիւն չառնէր, եթէ Ան Իր աշակերտներուն չուղարկէր աշխարհ՝ Իր ճշմարիտ վարդապետութիւնը քարոզելու։ Ի՞նչ կը պատահէր, ո՞ւր կ՚ըլլայինք մենք եւ ի՞նչպիսի աշխարհ կ՚ունենայինք։ Արդեօք տարբե՞ր կ՚ըլլար մարդկութիւնը, եթէ Ան աշխարհ չգար։

Հին Կտակարանի մարգարէները կը խօսին սպասուած Մեսիայի մը կամ  Փրկիչի մը ծնունդի մասին. ամէնէն վառ օրինակներէն մէկն է Միքիա մարգարէի բացատրութիւնը. «Իսկ դո՛ւն, ո՛վ Բեթղեհէ՛մ, Եփրաթա, թէպէտ Յուդայի հազարաւորներուն մէջ փոքր ես, քեզմէ՛ պիտի ելլէ Ինծի համար ա՛ն՝ որ Իսրայէլի  վրայ կառավարիչ պիտի ըլլայ. Անոր ծագումը վաղեմի, յաւիտենական օրերէն է» (Մք 5.2)։ Այո՛, եթէ Քրիստոսը չգար՝ Աստուծոյ խոստումը չէր իրականանար, եթէ Քրիստոսը չգար՝ աշխարհը կը շարունակէր մնալ խաւարի մէջ։ Եթէ Քրիստոսը չգար չէինք գիտնար, որ «Աստուած սէր է»։ Եթէ Քրիստոսը չգար՝ ոչ մէկ տարածութիւն չէր ըլլար մեղքի եւ մարդու միջեւ։ Եթէ Քրիստոսը չգար՝ չէինք ունենար «Աւետարան»՝ հաւատալու համար։ Եթէ Քրիստոսը չգար, ո՛չ ծնունդ եւ ո՛չ յարութիւն կ՚ըլլար։ Եթէ Քրիստոսը չգար՝ յոյս չէինք ունենար գերեզմանէն այն կողմ։ Եւ վերջապէս, եթէ Քրիստոսը չգար՝ կորստեան մատնուած կը մնայինք եւ չէինք ունենար Փրկիչ մը՝ մեզ մեղքերէն ազատագրող։

Կ՚արժէ այստեղ լսել հրեշտակի բարի լուրը՝ «Այսօր‚ Դաւիթի քաղաքին մէջ ձեր Փրկիչը ծնաւ‚ որ Օծեալ Տէրն է: Հետեւեալը ապացոյց ըլլայ ձեզի.- Հոն մանուկ մը պիտի գտնէք` խանձարուրով փաթթուած եւ մսուրի մէջ դրուած» (Ղկ 2.11-12)։ Այո՛, Յիսուսն Ինքը ըսաւ «եթէ աշխարհ եկած չըլլայի…», բայց փառք Աստուծոյ, որ Ան եկաւ…։ Պօղոս առաքեալը գեղեցօրէն բնութագրած է ըսելով. «Բայց հիմա յարմար ժամանակը հասած համարելով` Աստուած աշխարհ ղրկեց իր Որդին‚ որ կնոջմէ մը ծնաւ եւ Օրէնքին տակ ապրեցաւ» (Գղ 4.4)։

Այսօր կը տօնենք Ծնունդը Մեծ Բարերարին. Ան, որ ծնաւ աղքատիկ մսուրի մը մէջ, յարդէ անկողինին մէջ, խոտէ վերմակի տակ։ Աստուած ժամանակը հասած համարելով՝ ղրկեց Իր Միածին Որդին եւ Իր խոստումը կատարեց։ Երբ աշխարհը խաւարի եւ չարութեան մէջ ընկղմած էր, մարդը հեռացած էր Աստուծմէ, աստուածային ճշմարիտ պատկերը խաթարուած էր իր մէջ, չէր ճանաչնար սիրոյ Աստուածը, որ իր կեանքի Աղբիւրն էր եւ իր սրտի Կրակը։ Մէկ խօսքով՝ ո՛չ կանուխ էր եւ ո՛չ՝ ուշ. Աստուած կը պատրաստէր աշխարհը, Ան երբէք չմոռցաւ մարդուն, չլքեց անոր. ընդհակառակը՝ ճիշտ ժամանակի լրումին ուղարկեց Իր Միածին Որդին, որպէսզի աշխարհը վերածուի սիրոյ Աստուծոյ բնակարանի։ Այո՛, Յիսուս մանուկն էր Փրկիչը աշխարհի։ Դժբախտաբար, Անոր ծնունդի ժամանակ աշխարհը տեղ չունէր Իրեն համար. Ան ծնաւ անշուք «ախոռի» մէջ։ Ան դարձաւ կատարեալ մարդ՝ ամբողջապէս, որպէսզի մարդը աստուածանայ։ Ան Իր աստուածային բարձրունքէն խոնարհեցաւ, որպէսզի մարդը բարձրանայ եւ մօտենայ Աստուծոյ։ Ահաւասիկ՝ ծնունդը Հրաշքի. Հրաշք մը, որ երեսուներեք տարիներ քալեց, պատգամեց, բժշկեց եւ հրաշագործեց։ Ան եղաւ մանուկներու ճշմարիտ բարեկամը։ Ան եղաւ աշխարհի թշուառներու, վշտակիրներու, խեղճերու եւ հիւանդներու օգնականն ու մխիթարիչը։ Ան, ի վերջոյ, եղաւ մեղաւորներու եւ արհամարհուածներու ճշմարիտ կարեկիցը։

Հարց տանք մեք մեզ, թէ այսօր որքանո՞վ ուրախ է մարդը, որ Աստուծոյ Որդին՝ մեր բոլորին Փրկիչը, աշխարհ եկաւ։ Այսօրուան աշխարհի մէջ, Ծննդեան այս օրերուն նուէրներ կը փոխանակենք իրարու եւ ուրախութեամբ կը բանանք այդ նուէրները։ Որքանո՞վ մարդը կ՚անդրադառնայ, որ Աստուած ամենաթանկ նուէրը տուաւ մեզի, ո՛չ թէ մի փայլուն թուղթի մը մէջ եւ գոյնզգոյն ժապաւէններով զարդարուած, այլ՝ պարզ խանձարուրի մէջ փաթթուած եւ անշուք ախոռի մէջ ծնած  Փրկիչ մը. այդ նուէրը քուկդ է, իմս է, մեր բոլորինն է։ Այդ նուէրը այնտեղ է՝ մեր սեփականութիւնն է. անձնապէս պէտք է երթանք եւ վերցնենք։ Պատրա՞ստ ենք երթալու, այդ ճամբորդութիւնը կատարելու, Ծնածին տեսնելու, Փրկիչին գրկելու եւ փոխադրելու մեր սրտերուն եւ հոգիներուն մէջ, դարձնելու հաւատքի եւ սիրոյ մարմնացումը։

Ժամանակը իր լրումին հասած է. այսօրուան աշխարհը որքա՜ն կարիքը ունի խաղաղութեան եւ արդարութեան Իշխանին եւ սիրող Փրկիչին։ Աստուած ժամանակը հասած համարելով՝ Իր Միածին Որդիին միջոցով եկաւ այս անարդար աշխարհը արդար ու խաղաղ աշխարհի վերածելու, Իր ամէնէն թանկ կեանքը տուաւ, որպէսզի մարդը խաւարէն դէպի Լոյս, մահէն դէպի Կեանք առաջնորդուի։ Երեսուներեք տարիներ յետոյ Իր տնօրինական կեանքը իր լրումին հասցուց եւ Իր առաքելութիւնն աւարտեց ու դարձեալ երկինք բարձրացաւ եւ նստեցաւ Իր Հօր աջ կողմը։ Ի՞նչ փոխուեցաւ այս աշխարհին մէջ։ – Ոչի՛նչ. մարդը մնաց մեղքի նոյն տիղմին մէջ, աշխարհը մնաց անարդար, չարը շարունակեց տիրապետել, կեղծիքն ու սուտը խորացան։ Դժբախտաբար, մարդը մնաց նոյն անհնազանդ արարածը, անտեսեց աստուածային պատուիրանները, շարունակեց սպաննել, գողնալ եւ ուրիշին ունեցուածքը յափշտակել. վկայ պատմութիւնը մեր ժողովուրդի։ Հայոց ցեղասպանութիւնէն 100 տարի յետոյ ոչինչ փոխուած է. մեր թշնամին տակաւին կ՚ուրանայ իր կատարած մեծագոյն սխալը։ Աշխարը կը մնայ լուռ եւ անարդար։ Ականատես եւ ականջալուր ենք այսօր, թէ ինչպէս մարդիկ կը շարունակեն չարին հնազանդիլ, չարութեամբ, ատելութեամբ ու վրէժխնդրութեամբ վերաբերուիլ իրենց նմանին հետ, սպաննել ու կոտորել։

Այսօր, մարդկութիւնը մէկ ընելիք ունի՝ իր հայեացքը դարձնել դէպի Բեթղեհեմ՝ արդարութիւնն ու խաղաղութիւնը վերահաստատելու, իր հայեացքը դարձնել դէպի Գողգոթա՝ լսելու Փրկիչին ձայնը՝ «Ես յաղթեցի աշխարհին»։ Իր հայեացքը դարձնել դէպի Ս. Յարութեան տաճար, յարուցեալ Քրիստոսի հետ մաքրուելու եւ վերածնելու։

Ահա՛ պատգամը հրաշափառ Ս. Ծննդեան։

Ահա՛ երաշխիքը մեր փրկութեան։

Ահա՛ ճանապարհը յաւերժութեան։

*   *

*

Ս. Ծննդեան տօնին առիթով, սիրոյ իմ սրտագին ողջոյնս կ՚ուղղեմ ձեզի՝ բոլորիդ, մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն անխտիր, Ազգային Երեսփոխանական Ժողովի անդամներուն, Կրօնական եւ Ազգային Վարչութեան անդամներուն, Հոգեւոր Դասին, Ազգային Պատգամաւորներուն, Առաջնորդարանի բոլոր Խորհուրներուն եւ Յանձնախումբերուն, Եկեղեցիներու Հոգաբարձու-թիւններուն, եկեղեցիներոււ Դպրաց Դասերուն եւ Սարկաւագներուն, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան, Հ.Յ.Դ. «Հորիզոն» Շաբաթաթերթի Վարիչ Խմբագրին ու անձնակազմին, Հ.Յ.Դ. Երիտասարդական եւ Պատանեկան Միութիւններուն, Հայ Օգնութեան Միութեան, Հայ Մարմնակրթական Ընդհանուր Միութեան, Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան եւ բոլոր կազմակերպութիւններուն, Ազգային Վարժարաններու եւ Կիրակնօրեայ ու Շաբաթօրեայ դպրոցներու ուսուցչական կազմերուն եւ ուսանողութեան։

Ձեզի եւ Մեզի Մեծ Աւետիս՝

Քրիստոս  Ծնաւ  Եւ  Յայտնեցաւ։

ԲԱԲԳԷՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Առաջնորդ

Գանատայի Հայոց Թեմի

6 Յունուար 2017

Don Sourp Sdepanosi 2016

28. December, 2016NewsNo comments

ՏՕՆ Ս. ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅԻ

Ամէն տարի Դեկտեմբեր ամսուն կը կատարենք յիշատակը առաքեալ եւ նախավկայ Քրիստոսի՝ Ս. Ստեփանոսի։ Անոր՝ որ Քրիստոսի սուրբ արեամբ մկրտուեցաւ որպէս նախասարկաւագ եւ առաջին վկայ Քրիստոսի։ Անոր՝ որ քարկոծումը յանձն առաւ եւ անմահներու բնակարանը փոխադրուեցաւ։ Անոր՝ որ մահուան մէջ անգամ իր փրկչին նմանեցաւ եւ թողութիւն խնդրեց զինք քարկոծողներուն համար։

Քրիստոսի համբարձումէն ետք առաքեալներ սկսան քրիստոնէութիւնը քարոզել եւ տարածել, սկզբնապէս իրենց ազգակից ժողովուրդի ծոցին մէջ։ Առաքեալներու պաշտօնն էր քարոզել, աղօթել, սեղանի սպասարկութիւն կատարել եւ կարօտեալներուն նպաստ բաշխել։ Սակայն, պէտք ունէին օգնականներու եւ այդ պատճառով ժողովուրդին վստահութիւնը շահած եօթը անձեր ընտրեցին խնամատարական այս գործը յառաջ տանելու։ Նորընտիր այս պաշտօնեաները նախքան իրենց գործը սկսիլը, առաքեալներու կողմէ ձեռնադրութեամբ պաշտօնի կոչուեցան։ Անոնց մէջէն Ստեփանոս նախասարկաւագն էր որ բոլորին ուշադրութիւնը գրաւեց իր ծառայասիրութեամբ եւ քարոզութեամբ։

Ստեփանոս հաւատքով եւ Ս. Հոգիով զինուած, համարձակութեամբ, Ս. Հոգիի կրակով վառուած եւ աստուածային ուժով լեցուած ճշմարիտ աշակերտը կ’ըլլայ Քրիստոսի։ Համարձակօրէն կը տարածէ Քրիստոսի ուսուցումները սեղանի սպասարկութենէն ետք, եւ անոր անունով հրաշքներ կը կատարէ ժողովուրդին մէջ։ Ս. Ստեփանոս իր եռանդագին գործունէութեամբ մեծ հռչակ կը տարածէ քրիստոնէական շրջանակներէն ներս։ Եւ սակայն հրեաներուն կողմէ կ’ամբաստանուի եւ ատեանին առջեւ կը դատապարտուի։ Այսուհանդերձ, ան հաստատ կը մնայ իր հաւատքին վրայ եւ ատեանին առջեւ կը պահպանէ իր հաւատքն ու վարդապետութիւնը։ Ատելութեան գագաթնակէտին հասած, քաղաքէն դուրս կը հանեն զայն քաշկռտելով եւ կը սկսին քարկոծել։ Սուրբը, քարերու տարափին տակ, հանդարտութեամբ եւ խաղաղութեամբ կ’աւանդէ իր հոգին։

Ստեփանոս ինք իրեն համար չ՚ապրեցաւ, ինքն իր մասին չմտածեց։ Այլ ապրեցաւ ուրիշներուն մասին մտածելով. իր եւ իր նմաներուն երջանկութեան մէջ տեսաւ իր երջանկութիւնը։ Ան համակ շարժում եղաւ, վառեցաւ Քրիստոսի կրակով եւ աշխատեցաւ, սպասարկեց, ծառայեց եւ Աւետարանի սպասաւոր դարձաւ։ Քրիստոսի օրինակով դարձաւ առաջին վկան, նախասարկաւագը, մարտիրոսը։

Սարկաւագաց տօնին առիթով կը շնորհաւորեմ մեր եկեղեցիներու բոլոր սարկաւագները եւ կը մաղթեմ որ սուրբին հաւատքով լեցուին, աստուածային շնորհքներով զինուին եւ վարակիչ ու հմայիչ դառնան տարածելով Քրիստոսի բերած խաղաղութիւնը, սէրը եւ համերաշխութիւնը։

Աղօթարար՝

ԲԱԲԳԷՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Առաջնորդ

Գանատայի Հայոց Թեմի

 

Archives